ارتوز و پروتز

تأثیر ارتوز ستون فقرات بر کنترل نیروي عضلات پشتی در سالمندان داراي هایپرکایفوز

/sample-article

26 سالمند مبتلا به هایپرکایفوز که حایز معیارهـاي ورود بـه مطالعـه شـناخته شـدند از شـهریور تـا آذر 1396 در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مطالعه پایلوت شـرکت کردنـد. افـراد به صـورت تصادفی به دو گروه آزمون (پوشیدن ارتوز همراه با حفظ فعالیتهاي بدنی روزمره) و کنترل (حفـظ فعالیتهـاي بـدنی روزمره) اختصاص داده شدند. زاویه کایفوز، خطاي مطلق بازسازي حـس نیـرو و قـدرت عضـلات اکستانسـور تنـه در تمامی شرکت کنندگان پیش از مداخله و نه هفته پس از مداخله سنجیده شد. نتایج نشان داد که در گروه آزمون به صورت معنادار زاویه کایفوز و خطاي مطلق حـس نیـرو کـاهش و قـدرت عضلات اکستانسور تنه بهبود یافته است. مقایسه تغییرات زاویه کایفوز، حس نیـرو و قـدرت عضـلات اکستانسـور تنـه بین دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از test-t Independent ،حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه و برتـري ارتـوز در بهبود این متغیرها بود. نتیجه گیري اینکه استفاده از ارتوز به مدت 2 ماه (2 ساعت در روز)، افزون بر اصلاح راستاي سـتون فقـرات، بهبـود کنترل نیروي عضلانی را نیز در پی داشت.