نوار عصب و عضله (EMG)

الکترومیوگرافی (EMG) و سرعت هدایت عصبی (NCV) یا بطورکلی نوار عصب وعضله

                                               دریافت نوبت نوار عصب و عضله