ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)

در اين بخش، از جنبه ي علم پزشكي جهت ارزيابي و شناخت مشكل مراجعه كننده و از منظر علم مهندسي، جهت طراحي و ساخت ارتز و يا پروتز مناسب استفاده ميگردد كه هدف نهايي از اين كار كمك به بهبود زندگي و سلامت فرد استفاده كننده ميباشد.

اين شاخه از توانبخشي به دو قسمت پروتز كه جايگزين عضو از دست رفته بيمار مي شود و ارتز كه در راستاي عضو مورد نظر به منظور دستيابي به هدفي خاص قرار مي گيرد تقسيم مي شود، مانند انواع کفی و کفش طبی، بریس، هلمت،کمربند و ...