روانشناسی و مشاوره

مشاوره، اقدامی حمایتی بر پایهٔ علوم روان‌شناسی در حمایت از فردی است که آسیب دیده یا در معرض آسیب قرار دارد.
مشاوره، کمک مشورتی، فکری و اطلاعاتی همراه با آزادی دادن در گزینش راه حل و احترام، با استفاده از دانش روان‌شناسی به فردی است که در شرایط انتخاب راه حل و تصمیم‌گیری قرار دارد یا در سازگاری با محیط اطراف خود دچار مشکل است.
انواع خدمات مشاوره روانشناسی در مرکز جامع توانبخشی سعدی عبارتند از :
مشاوره خانواده
روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان
روانشناسی کودکان استثنایی
مشاوره های فردی (شغلی و تحصیلی)
انواع تست های روانشناختی
و ...

                                                     دریافت نوبت مشاوره روانشناسی